leśne żłobki i przedszkola we wrocławiu

Zajęcia edukacyjne „Letnia Przygoda z Akademią Zabawy Po sąsiedzku” 

we Wrocławiu

Dział 1 – Organizacja zajęć edukacyjnych

 1. Organizatorem zajęć jest Metis Sp. z o.o.. z siedzibą przy ul. Szanieckiego 43, 51-692 Wrocław w ramach działań Akademii Zabawy Po sąsiedzku. 
 2. Zajęcia edukacyjne będą prowadzone w odpowiednio przystosowanej Sali (lokalizacja wskazana jest w umowie zawieranej między Organizatorem a Rodzicem/Opiekunem prawnym).  
 3. Organizator zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki prowadzenia zajęć. 
 4. Zajęcia edukacyjne polegają na opiece nad uczestnikami oraz organizacji i realizacji zajęć plastycznych, muzycznych, rekreacyjno-sportowych, zabaw integracyjnych, warsztatów oraz wycieczek dydaktyczno-rekreacyjnych na terenie miasta Wrocławia. Większość zajęć prowadzona będzie w plenerze. 
 5. Plan zajęć sporządzany jest przez osoby przygotowujące ofertę i zawiera program rekreacyjno-edukacyjny na czas trwania zajęć. 
 6. Plan dnia jest planem ramowym, będzie dostosowywany na bieżąco do potrzeb Dzieci i warunków pogodowych. 
 7. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę: Kierownik warsztatów oraz Opiekunów. 
 8. Uczestnikami zajęć edukacyjnych są Dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Po wcześniejszej rozmowie z Opiekunami i pozytywnej decyzji Kierownika możliwe jest przyjęcie Dziecka poniżej 3 lat (w zależności od etapu w rozwoju, samodzielności).
 9. Liczba uczestników zajęć edukacyjnych nie przekracza 12 (jedna grupa). 
 10. Zapisy na zajęcia edukacyjne:
  1. Zapisy  odbywają się i prowadzone są w ramach wolnych miejsc.
  2. Zapisu można dokonać przez stronę www.akademia.posasiedzku.pl  zaznaczenie turnusu oraz dokonanie opłaty: zadatku w kwocie 350 zł (z możliwością skorzystania ze zniżek opisanych w ofercie) przy zapisach do 15.06.2024 r.  lub całości kwoty przy zapisach po 15.06.2024 r. 
  3. Liczba miejsc jest ograniczona (9 turnusów po maksymalnie 12 dzieci). 
  4. Można zapisać Dziecko na więcej niż jeden turnus, odpowiednio wybierając terminy w systemie zapisów.
  5. Po zapisie elektronicznym oraz dokonaniu wpłaty, Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do uzupełnienia i podpisania umowy oraz Karty Informacyjnej 
 11. Umowa uczestnictwa stanowi dokument potwierdzający zgłoszenie dziecka na zajęcia edukacyjne. Jest on obowiązkowy.
 12. Udział w zajęciach edukacyjnych jest płatny zgodnie z cennikiem znajdującym się w ofercie dostępnej na stronie internetowej Akademii Zabawy Po sąsiedzku. 
 13. Cena zajęć edukacyjnych obejmuje:
  1. opiekę nad Dzieckiem w godzinach 8.00 – 16.30 przez cały okres trwania turnusu, 
  2. pełne wyżywienie: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, 
  3. udział w zaplanowanych warsztatach, 
  4. ubezpieczenie NNW dla uczestnika zajęć. 
 14. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach na min. 30 dni przed rozpoczęciem turnusu, organizator zwraca 50% uiszczonej opłaty. 
 15. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu, organizator zwraca jedynie koszt wyżywienia
 16. Zwrot pełnej opłaty za warsztaty jest możliwy jedynie w przypadku znalezienia we własnym zakresie Dziecka na zastępstwo. 

Dział 2 – Rodzice/Opiekunowie prawni

1.Rodzice/Opiekunowie prawni:

 1. są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem zajęć edukacyjnych „Letnia Przygoda z Akademią Po sąsiedzku”,
 2. są zobowiązani do wypełnienia Karty Informacyjnej (link wysyłany jest mailowo po zakupie) najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. 
 3. nie uczestniczą czynnie w zajęciach organizowanych w ramach zajęć edukacyjnych,
 4. są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z wyznaczonym harmonogramem,
 5. są zobowiązani do wyznaczenia i pisemnego upoważnienia osób, które mogą odbierać dziecko z zajęć,
 6. są zobowiązani zapewnić strój odpowiedni do prowadzonych danego dnia zajęć zgodnych z harmonogramem oraz wyprawkę 
 7. mają prawo pisemnego zgłaszania wniosków, nieprawidłowości oraz skarg do Opiekunów i Kierownika Zajęć.

2. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych typu katar, kaszel, podwyższona temperatura ciała, wysypki itp. 

Dział 3 – Opiekunowie

 1. Obowiązki opiekuna:
  1. zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć sprawowanie bezpośredniej opieki nad uczestnikami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, 
  2. realizacja programu warsztatów, 
  3. opracowywanie planu poszczególnych zajęć w odniesieniu do programu warsztatów oraz ich realizacja zgodnie z planem dnia, 
  4. prowadzenie innych zajęć zleconych przez Kierownika, 
  5. poinformowanie Kierownika o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku, 
  6. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i skarg Kierownikowi,  
  7. zgłaszanie Rodzicom/Opiekunom prawnym oraz Kierownikowi problemów wychowawczych z uczestnikami. 

Dział 4 – Kierownik Zajęć

 1. Obowiązki kierownika:
  1. kierowanie zajęciami edukacyjnymi, 
  2. nadzór oraz czuwanie nad bezpieczną i higieniczną organizacją zajęć,   
  3. zapewnienie uczestnikom zajęć właściwej opieki od momentu przejęcia ich od Rodziców/Opiekunów prawnych do czasu ponownego przekazania Rodzicom/Opiekunom prawnym, 
  4. opracowywanie programu warsztatów i ramowego planu dnia oraz nadzór nad ich realizacją, 
  5. ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności opiekunom, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej i innym osobom prowadzącym zajęcia, 
  6. kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt e, 
  7. kontakt z organizatorem i informowanie o ewentualnych trudnościach lub nieprawidłowościach.